Algemene voorwaarden

Download de algemene voorwaarden als PDF

 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV, dan wel haar rechtsopvolger, dan wel één of meer
van haar werkmaatschappijen of deelnemingen, dan wel anderszins aan haar gelieerde
vennootschappen.
Wederpartij: iedere (rechts)persoon die een overeenkomst met UNIQUE LIGHTS


NEDERLAND BV heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en tevens diens
vertegenwoordiger(s), gemachtige(n) en erfgenamen.
Partijen: UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV en wederpartij tezamen.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen partijen.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.


Artikel 2 Algemeen
1. De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV en wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden
betrokken.


3. Algemene of specifieke voorwaarden van wederpartij zijn slechts van toepassing
indien tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met
uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.


4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn, dan wel
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden
volledig van toepassing. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV en wederpartij zullen alsdan
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.


5. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te
wijzigen. Wederpartij zal tijdig schriftelijk worden geïnformeerd over wijzigingen in de
voorwaarden.


Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes, aanbiedingen en uitingen van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV, in
welke vorm dan ook, zijn enkel aan de zijde van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV
herroepelijk en vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.


2. Een offerte is geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. UNIQUE
LIGHTS NEDERLAND BV is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding
hiervan door wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is
vermeld.


3. Levertijden en overige voor door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV te verrichten
prestaties genoemde termijnen zijn indicatief en geven wederpartij bij overschrijding
ervan geen recht op ontbinding, schadevergoeding of niet-nakoming van enige op haar
rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst, dan wel een daarmee
samenhangende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.


4. De prijzen genoemd in de offertes en aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting en
andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en/of administratiekosten, tenzij
anders is vermeld.


5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de
offerte of aanbieding opgenomen aanbod is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV daaraan
niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV anders aangeeft.


6. Een samengestelde prijsopgave verplicht UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV niet tot
levering van een gedeelte van de in de offerte of aanbieding begrepen zaken tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


7. Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.


8. Offertes, inclusief alle overige beschikbaar gestelde gegevens, blijven eigendom van
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV en mogen zonder toestemming van UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV niet aan derden worden doorgegeven of ter inzage worden verstrekt.


Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand nadat deze schriftelijk is bevestigd door UNIQUE
LIGHTS NEDERLAND BV, dan wel aanvang van de uitvoering van de opdracht door of
namens haar reeds is aangevangen.


2. Wijzigingen en uitbreidingen van of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts
bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
3. Voor transacties waarvoor naar aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging
wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te
geven, behoudens reclames binnen 7 dagen.


Artikel 5 Uitvoering overeenkomst
1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door derden.


2. Wederpartij draagt ervoor zorg dat alle gegevens waarvan UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan wederpartij
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
overeenkomst, tijdig en volledig aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV worden
verstrekt. Indien dit niet gebeurt, behoudt UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV zich het
recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de extra kosten
voortvloeiend uit de vertraging aan wederpartij in rekening te brengen.


3. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard
dan ook, doordat UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is uitgegaan van door wederpartij
verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.


4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende
fase behoren opschorten totdat wederpartij de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


5. Indien door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV of door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND
BV ingeschakelde derde in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht
op de locatie van wederpartij of een door wederpartij aangewezen locatie, draagt
wederpartij zorg voor de in redelijkheid benodigde faciliteiten.


6. Wederpartij vrijwaart UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV voor eventuele aanspraken
van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade leiden en
welke toerekenbaar is aan wederpartij.


Artikel 6 Wijziging overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen, dan wel
aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.


2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, dan wel wordt
aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing daardoor worden beïnvloed. UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV zal wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.


3. Indien wijziging, dan wel aanvulling op de overeenkomst financiële, dan wel
kwalitatieve consequenties heeft, zal UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV wederpartij hier
voorafgaand over inlichten.


4. Indien een vast tarief is overeengekomen, zal UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV
daarbij aangeven in hoeverre de wijziging, dan wel aanvulling van de overeenkomst
een overschrijving van dit vaste tarief tot gevolg heeft.


Artikel 7 Levering
1. Levering geschiedt af van fabriek / winkel / magazijn van UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV.


2. Indien levering geschiedt op basis van Incoterms, zal de tussen partijen
overeengekomen Incoterm van toepassing zijn.


3. Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV deze bij haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment
waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter beschikking worden gesteld.


4. Indien wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie
of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV
gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij.


5. Indien de zaken worden bezorgd is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gerechtigd
eventuele bezorgkosten in rekening te brengen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen.


6. Indien UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gegevens behoeft van wederpartij in het
kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij
deze gegevens aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV ter beschikking heeft gesteld.


7. Indien UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV een termijn voor levering heeft opgegeven,
is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient wederpartij UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV
schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar
verplichtingen te voldoen.


8. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren,
tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige
waarde toekomt. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is gerechtigd het aldus geleverde
afzonderlijk te facturen.


Artikel 8 Transport
1. Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending voor rekening en risico van
wederpartij. Ook indien UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV voor het transport zorg
draagt, is wederpartij aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van het vervoer.
ALGEMENE VOORWAARDEN UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV Pagina 2 van 4

UL103
Wederpartij dient zich tegen dit risico behoorlijk te verzekeren.


2. Mocht een beroep op het in het vorige lid gestelde niet opgaan, dan is UNIQUE
LIGHTS NEDERLAND BV nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het
bedrag dat zij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het
transport van de vervoerder en/of de verzekeraar kan verkrijgen en zal UNIQUE
LIGHTS NEDERLAND BV op verzoek van wederpartij haar vordering op de vervoerder,
dan wel de verzekeringsmaatschappij aan wederpartij cederen.


Artikel 9 Monsters en modellen
1. Monsters of modellen worden in overleg, al dan niet middels een proefopstelling
verstrekt en gemonteerd voor de duur van 30 dagen. Na ommekomst van deze termijn
is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gerechtigd de monsters of modellen bij wederpartij
in rekening te brengen.


2. Indien wederpartij binnen 30 dagen aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV kenbaar
maakt de zaken niet te willen afnemen, zullen deze bij wederpartij opgehaald en
gedemonteerd worden en is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gerechtigd de
(de)montagekosten bij wederpartij in rekening te brengen.


3. Wanneer aan wederpartij een monster of model getoond of geleverd wordt, dan
wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn geleverd zonder dat de zaak daaraan
behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.


Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Levering geschiedt telkens onder opschortende voorwaarde, zijnde een
eigendomsvoorbehoud, dat de volledige voor de betreffende levering verschuldigde
koopprijs, dan wel de vordering van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV op wederpartij
wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen
jegens UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV, zijn voldaan.


2. Zolang de opschortende voorwaarde als bedoeld in het voorgaande lid niet is
ingetreden, mist wederpartij de bevoegdheid de onder eigendomsvoorbehoud
gekochte zaken te vervreemden of te verpanden, dan wel op enige andere wijze te
bezwaren.


3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken,
dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is wederpartij verplicht
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV daarvan onverwijld in kennis te stellen.


4. Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als
herkenbaar eigendom van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV te houden en te verzekeren
en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder brand, diefstal en
schade, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV ter inzage te geven.


5. Door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV geleverde zaken, die krachtens dit artikel
onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt. Indien wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening de door
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV geleverde, doch nog niet betaalde, zaken heeft
verkocht aan derden, is wederpartij gehouden de verkregen gelden onverwijld aan
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV over te dragen, dan wel, indien niet tegen contante
betaling is verkocht, de verkregen vordering onverwijld aan UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV over te dragen.


6. Indien wederpartij tekort schiet in de nakoming van enigerlei verplichting
voortvloeiende uit de overeenkomst tussen partijen, is zij van rechtswege in verzuim.
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is alsdan gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling
al hetgeen waarop haar eigendomsvoorbehoud rust terug te nemen. Wederpartij zal
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV alsdan daartoe in de gelegenheid stellen.


7. Voor het geval dat UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV haar in dit artikel aangeduide
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en
niet herroepbare toestemming aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV, dan wel aan een
door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV aan te wijzen derde, om al die plaatsen te
betreden waarbij de eigendommen van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV zich bevinden
en die zaken mede terug te nemen.


8. De kosten verband houdend met het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud van
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV worden door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV aan
wederpartij in rekening gebracht en zijn door wederpartij aan UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV verschuldigd.


Artikel 11 Onderzoek en reclame
1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, wordt met betrekking
tot de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat, soort en emballage, conform de
normale handelsgebruiken geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd.


2. Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in
ieder geval binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij
behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eis die
daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.


3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 7 dagen na levering
schriftelijk aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV te worden gemeld. Niet zichtbare
gebreken of tekorten behoren 2 weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2
maanden na levering te worden gemeld.


4. De in de handel, en in het bijzonder in de onderhavige sector, gebruikelijke of
gericht onvermijdbare afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat,
soort of emballage kunnen nimmer gereclameerd worden.


5. Wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienste stonden op
grond van gebrekkigheid indien zij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft
gereclameerd. Voorts verliest wederpartij alle rechten en bevoegdheden die haar ten
dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien zij op juiste wijze en tijdig heeft
gereclameerd, doch zij UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV niet de gelegenheid heeft
gesteld de gebreken te herstellen.


6. Indien ingevolge het bovenstaande tijdig wordt gereclameerd, blijft wederpartij
verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst wederpartij gebrekkige
zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming
van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV of op de wijze zoals door UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV aangegeven.


Artikel 12 Installatie en montage ter plaatse
1. Wederpartij draagt er zorg voor dat de omgeving in verband met
installatie/montage ter plaatse op een zodanige wijze is ingericht dat de
werkzaamheden dadelijk door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV kunnen worden
aangevangen. Indien dit niet het geval is, is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gerechtigd
(extra) reis- en/of verblijfkosten, alsmede de wachttijd aan wederpartij in rekening te
brengen, welke extra kosten wederpartij dient te vergoeden.


2. Indien overeengekomen is dat zaken ter plaatse worden geïnstalleerd/gemonteerd,
geschieden eventuele bijkomende werkzaamheden, zoals bekabeling e.d., voor
rekening en risico van wederpartij.


3. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gaat nadrukkelijk uit van een goede bereikbaarheid
van de plek waarop door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV wordt
geïnstalleerd/gemonteerd. Vertragingen die worden veroorzaakt door het niet, dan
wel niet eenvoudig bereikbaar zijn van een montageplek, komen voor rekening van
wederpartij.


4. Wederpartij draagt voor eigen rekening en risico zorg voor geschikte behuizing,
deugdelijk sanitair en vanwege de Arbo-wetgeving voor de personen werkzaam voor
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV vereiste voorzieningen, alsmede voor een voldoende
ruime, droge, verwarmde en deugdelijk afsluitbare opslagplaats voor het geleverde,
alsmede van materialen, gereedschappen e.d. van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV.


5. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is niet aansprakelijk voor schade die tijdens de
opstellingswerkzaamheden mochten ontstaan, tenzij de schade te wijten is aan opzet
of bewuste roekeloosheid van (personen werkzaam voor) UNIQUE LIGHTS NEDERLAND
BV.


6. Wederpartij is aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van schade en kosten
die UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV vanwege de installatie/montage mocht lijden,
tenzij deze schade of de kosten te wijten zijn aan opzet of bewuste roekeloosheid van
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV. Wederpartij is gehouden UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV te vrijwaren voor alle aanspraken tot vergoeding van schade
toegebracht aan kabels en/of leidingen, alsmede de schade welke daaruit voortvloeit,
tenzij wederpartij aantoont dat UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV door middel van
duidelijke aanwijzingen en situatieschetsen e.d. genoegzaam op de hoogte was
gesteld.


Artikel 13 Inspectieplicht
1. Wederpartij is gehouden het geleverde, alsmede de resultaten van dienstverlening
en service onverwijld na levering te controleren.


2. Voor zover sprake is van installatie/montage wordt als oplevering beschouwd de
feitelijke oplevering. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel
compleet is uitgevoerd en/of afgemonteerd en daarvan aan wederpartij mededeling is
gedaan.


3. Bij het in gebruik nemen van het geleverde/gemonteerde door of namens
wederpartij, geldt het werk als opgeleverd. Indien, ondanks een daartoe gemaakte
afspraak, een door wederpartij als bevoegd verklaarde vertegenwoordiger niet
aanwezig is, kan (op)levering plaatsvinden zonder de uitdrukkelijke medewerking van
wederpartij.


4. Wederpartij tekent voor ontvangst van de door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV
geleverde zaken en/of diensten op het door (personen of ondernemingen werkzaam
voor) UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV aangeboden vervoersdocument of op de
werkbon. Wederpartij maakt op voornoemde documenten melding van alle direct
zichtbare gebreken of tekorten en/of ondervonden problemen in de dienstverlening.
ALGEMENE VOORWAARDEN UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV Pagina 3 van 4

UL103


5. Wederpartij dient een eventuele klacht uiterlijk binnen 7 dagen na (op)levering
schriftelijk te melden aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV.


6. Wederpartij stelt UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV te allen tijde in staat de geuite
klacht te controleren.


7. Retourzendingen zullen uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke akkoordbevindingen
door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV.


8. Schendingen van de bepalingen uit dit artikel leidt tot verval van elk recht van
reclame van wederpartij.


Artikel 14 Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV met wederpartij een vaste verkoopprijs is
overeengekomen, is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV niettemin gerechtigd tot
verhoging van die prijs.


2. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is onder andere gerechtigd prijsstijgingen door te
berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de
overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van
bijvoorbeeld wisselkoersen, grondstoffen, lonen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal,
etc.


3. Door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gehanteerde prijzen zijn exclusief
omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en/of
administratiekosten, tenzij anders is vermeld.


Artikel 15 Betaling
1. Wederpartij dient betaling van orders binnen 14 dagen na factuurdatum aan
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV te voldoen, zonder enige korting, dan wel beroep op
verrekening, op een door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV aan te geven wijze en in de
valuta waarin is gefactureerd, één en ander tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.


2. Voor zover wederpartij van mening is dat het gefactureerde bedrag door UNIQUE
LIGHTS NEDERLAND BV niet correct is, dient zij dit onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 7
dagen na factuurdatum gedetailleerd schriftelijk te melden aan UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV. Na ommekomst van voornoemde termijn wordt wederpartij geacht
de geleverde zaken, de verrichte werkzaamheden en/of de diensten respectievelijk de
factuur te hebben goedgekeurd en erkend.


3. Reclamering, dan wel het indienen van bezwaren en/of klachten, ontslaat
wederpartij nimmer van haar betalingsverplichtingen jegens UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV.


4. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is gerechtigd om de uitvoering van de
overeenkomst(en) op te schorten zonder dat UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV jegens
wederpartij tot enigerlei vergoeding van schade gehouden is, indien wederpartij in
gebreke is in de nakoming van haar betalingsverplichtingen ten opzichte van UNIQUE
LIGHTS NEDERLAND BV.


5. Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is wederpartij van rechtswege in
verzuim. Wederpartij is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand,
tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente
over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.


6. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV heeft het recht de door wederpartij gedane
betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, volgens in
mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en
de lopende rente. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV kan, zonder daardoor in verzuim te
geraken, een aanbod tot betaling weigeren, indien wederpartij een andere volgorde
voor de toerekening aanwijst. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is gerechtigd volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente, alsmede de kosten worden voldaan.


7. Is wederpartij in gebreke, dan wel in verzuim met het nakomen van één of meer
verplichtingen, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging
of voldoening voor rekening van wederpartij. Deze kosten zullen tenminste 15% van
het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,--, bedragen. Indien UNIQUE
LIGHTS NEDERLAND BV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs nodig
waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.


8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, dan wel surseance van betaling van
wederpartij, zijn de vorderingen van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV op wederpartij
onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 16 Garanties
1. Op door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV geleverde zaken verstrekt UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV 12 maanden garantie, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
bepaald.


2. Voor zover UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV garantie verstrekt, zal deze garantie
nimmer verder strekken dan de door de fabrikant, dan wel de leverancier aan UNIQUE
LIGHTS NEDERLAND BV verstrekte garantie en wordt derhalve zonodig door diens
bepalingen beperkt.


3. Wederpartij dient UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV binnen 7 dagen na het moment
waarop het gebrek is geconstateerd, althans had kunnen worden geconstateerd,
schriftelijk gedetailleerd van de gebreken op de hoogte stellen. Voor zover UNIQUE
LIGHTS NEDERLAND BV gehouden is het gebrek te herstellen, dient wederpartij haar
een redelijke termijn te vergunnen om daartoe over te gaan.


4. Wederpartij kan slechts een beroep op garantie doen, indien deze niet in gebreke is
ten aanzien van haar betalingsverplichtingen ten opzichte van UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV.


5. Wederpartij komt geen beroep op garantie toe indien de gebreken geheel, dan wel
gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, anders
dan door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV verricht, alsmede bij van buiten komende
oorzaken als inductie-, bliksem-, brand- of waterschade. Voorts zal wederpartij geen
beroep op garantie kunnen doen, indien wederpartij UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV
niet in staat heeft gesteld een eventueel gebrek te herstellen en zelf of door een derde
werkzaamheden heeft uitgevoerd, dan wel heeft doen uitvoeren of ingeval het
geleverde gebruikt wordt voor andere doeleinden dan normale (bedrijfs)doeleinden. In
al deze gevallen vervalt een eventuele garantieverplichting van UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV voor zover deze mocht bestaan.


6. Indien achteraf blijkt dat wederpartij ten onrechte een beroep op garantie heeft
gedaan, zullen de door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV verrichte werkzaamheden en
gemaakte kosten tegen bij UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gebruikelijke tarieven in
rekening worden gebracht bij wederpartij.


7. Op reparaties wordt nimmer garantie verstrekt.


Artikel 17 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV aan wederpartij bij de uitvoering van de
overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is wederpartij gehouden het aldus
geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig aan
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV te retourneren. Indien wederpartij deze verplichting
niet nakomt komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening.


2. Indien wederpartij, om welke reden dan ook, na een daartoe strekkende
aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten,
waaronder de kosten ter vervanging, op wederpartij te verhalen.


Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde, behoudt UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomt op grond van
de Auteurswet.


2. Het is wederpartij niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij
uit de aard van het geleverde anders volgt, dan wel tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen.


3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND
BV tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software,
(elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV,
ongeacht of deze aan wederpartij of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.


4. Alle door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV eventueel verstrekte stukken, zoals
ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc., zijn
uitsluitend bestemd om door wederpartij te worden gebruikt en mogen niet door haar
zonder voorafgaande toestemming van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij
uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.


5. Indien wederpartij aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV informatiedragers,
(elektronische) bestanden, software, etc., verstrekt, garandeert wederpartij dat deze
vrij zijn van virussen en/of andere defecten.


6. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV behoudt zich het recht voor de eventueel door de
uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden
wordt gebracht.


7. Wederpartij vrijwaart UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV voor aanspraken van derden
met betrekking tot de rechten van intellectueel eigendom op de door wederpartij
verstrekte materialen of gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden
gebruikt.


Artikel 19 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV voor indirecte schade,
gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van
gegevens(bestanden), gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade
wegens storing van een bedrijfsproces of van een administratieve organisatie, dan wel
schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten.
ALGEMENE VOORWAARDEN UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV Pagina 4 van 4

UL103


2. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is nimmer aansprakelijk voor schade die
wederpartij en/of derden door of tengevolge van het handelen, dan wel nalaten van
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV ondervindt, tenzij de schade te wijten is aan opzet of
bewuste roekeloosheid van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV.


3. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge
van een fout of tekortkoming die door of namens wederpartij en/of derden is
veroorzaakt.


4. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade welke
het gevolg is van het uitvallen van, het optreden van een storing in, of het anderszins
niet of onvoldoende functioneren van door haar bij de uitvoering van een
overeenkomst gebruikte apparatuur, tenzij de storing te wijten is aan opzet of bewuste
roekeloosheid van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV. Wederpartij is bij een storing,
tenzij de storing te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV, te allen tijde gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.


5. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door natuurlijke slijtage en onoordeelkundig en/of overmatig gebruik van het
geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar
objectieve maatstaven geschikt is.


6. Wederpartij vrijwaart UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV voor alle aanspraken op
schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake schade die op enigerlei
wijze is ontstaan op grond van enig handelen of nalaten aan de zijde van UNIQUE
LIGHTS NEDERLAND BV of door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV aangewezen personen
in verband met de uitvoering van enigerlei opdracht of het voldoen aan enigerlei
leveringsplicht ten behoeve van wederpartij.


7. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover
mogelijk, eventuele schade van wederpartij ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens
gerekend het recht van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV om maatregelen te treffen die
eventuele schade kan voorkomen c.q. beperken.


8. Indien UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV jegens wederpartij aansprakelijk is uit
hoofde van een toerekenbare tekortkoming bestaande uit een gebrek in de levering is
UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV uitsluitend gehouden het gebrek in de levering te
herstellen, dan wel de gebrekkige levering te vervangen, zulks na keuze van UNIQUE
LIGHTS NEDERLAND BV en zonder dat wederpartij daarbij aanspraak kan maken op
enige vergoeding.


9. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is
zij in geval van een toerekenbare tekortkoming, zulks naar eigen keuze, enkel
gehouden om: gebreken te herstellen, vervangende programmatuur, zaken of
onderdelen te leveren (doch enkel na terugontvangst van de gebrekkige
programmatuur, zaken of onderdelen), ontvangen factuurbedragen, dan wel reeds
verzonden facturen te crediteren of een in overleg met wederpartij te bepalen
financiële vergoeding te voldoen.


10. Indien UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gehouden is tot betaling van een
schadevergoeding, boete of enige andere financiële tegemoetkoming in verband met
enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV of anderszins, is de aansprakelijkheid van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND
BV te allen tijde beperkt tot maximaal de factuurbedragen of tot aan de som die aan
de zijde van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV in het voorkomend geval daadwerkelijk
gedekt is door de verzekering, en wel de hoogste van voornoemde sommen. De
beperking tot maximale factuurbedragen geldt ook indien de dekking van de
verzekeraar verloren gaat door toedoen van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV.


11. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is niet gehouden tot het vergoeden van enige
schade indien de tekortkoming waaruit deze schade voortvloeit niet onverwijld nadat
wederpartij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken
schriftelijk aan UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is gemeld.


12. Herstel van gebreken geschiedt voor rekening en risico van wederpartij.


13. Wederpartij is jegens UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV aansprakelijk voor alle
schade, waaronder begrepen eventuele bedrijfsschade en gevolgschade, alsmede aan
derden betaalde boetes en/of gegeven kortingen, die UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV,
voor haar werkende personen of ondernemingen of enige andere derde, zal lijden of
heeft geleden ten gevolge van een aan wederpartij toe te rekenen tekortkoming.


14. Wederpartij is in het bijzonder aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit
onjuistheden in het door wederpartij in het kader van de overeenkomst aan UNIQUE
LIGHTS NEDERLAND BV verstrekte gegevens en tekeningen, dan wel die voortvloeien
uit gebreken in de door wederpartij zelf uit te voeren werkzaamheden of die in
opdracht van wederpartij door derden zijn uitgevoerd.


15. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen – benodigd voor de uitvoering
van de overeenkomst – ter plaatse van het werk zijn aangevoerd, draagt wederpartij
de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schade, van welke aard dan ook, die kunnen
overkomen aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen, zoals brand, diefstal,
waterschade of molest, zulks onverminderd de bevoegdheid van wederpartij om aan
te tonen dat één en ander het gevolg is van grove nalatigheid aan de zijde van UNIQUE
LIGHTS NEDERLAND BV.


Artikel 20 Overmacht
1. Indien UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV door overmacht niet aan haar verplichtingen
jegens wederpartij kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort
voor de duur zolang de situatie van overmacht aanhoudt.


2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND
BV onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk, dan wel
blijvend verhindert en welke noch krachtens de wet, noch naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid voor rekening van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV behoort
te verblijven. Ondermeer, doch niet uitsluitend, zullen als overmachtsituaties gelden:
belemmering veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van bevoegde
(inter)nationale (overheid)instanties, oorlog, terreur, onrust en daarmee gelijk te
stellen omstandigheden, gebrek aan de grondstoffen, stakingen, bedrijfsbezettingen,
blokkades of embargo’s, stroomstoringen en/of storingen in communicatielijnen,
brand, ontploffing, transportmoeilijkheden, bedrijfsstoringen van UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV, waterschade of natuurrampen en indien de leveranciers van UNIQUE
LIGHTS NEDERLAND BV hun verplichtingen niet nakomen waardoor UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV niet in staat is om na te komen, alsmede iedere andere situatie
waarop UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV geen (beslissende) controle kan uitoefenen.


3. UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV is niet aansprakelijk voor schade, kosten en/of
verliezen van wederpartij of derden indien deze schade veroorzaakt is door of op
enigerlei wijze verband houdt met de overmachtsituatie aan de zijde van UNIQUE
LIGHTS NEDERLAND BV, waaronder, doch niet uitsluitend, diefstal van apparatuur en
andere zaken door UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV te leveren, dan wel te verzorgen.


Artikel 21 Ontbinding overeenkomst
1. Behoudens het bepaalde in de wet is wederpartij in de hierna te noemen gevallen
van rechtswege in verzuim en is UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV gerechtigd om zonder
nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten indien
wederpartij één of meer van haar verplichtingen voorvloeiende uit de overeenkomst
niet of niet tijdig nakomt, ongeacht de aard of omvang van de tekortkoming of de
betekenis daarvan, dan wel indien wederpartij in staat van faillissement wordt
verklaard, aan wederpartij (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend,
wederpartij wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen,
het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of indien wederpartij conform hetgeen
bepaald in de wet onder curatele of haar vermogen geheel of gedeeltelijk onder
bewind wordt gesteld, dan wel indien er een tot voornoemde gevallen strekkende
aanvraag wordt ingediend.


2. De na de ontbinding ontstane vordering van UNIQUE LIGHTS NEDERLAND BV op
wederpartij, waaronder de vordering tot schadevergoeding, is terstond en geheel
opeisbaar.


Artikel 22 Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld, dan wel als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.


2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak UNIQUE
LIGHTS NEDERLAND BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of
de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is UNIQUE LIGHTS
NEDERLAND BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is
wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige
schade, hierdoor ontstaan.


Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, waaronder
begrepen overeenkomsten met buitenlandse wederpartijen, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.


2. Ten aanzien van geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de
overeenkomst, nadere overeenkomsten of deze voorwaarden, is de rechter te
Leeuwarden bevoegd.


Artikel 24 Slotbepalingen
1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden is de
Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.


2. De voorwaarden die van toepassing zijn, is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q.
de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Copyright © 2011 Unique Lights